برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JSB_Volume 8_Issue 3_Pages 411-425-1

سایت منبع متغیر آماره گروه امعیار±نحرافمیانگین امعیار±نحراف میانگین بین F گروهی بین P گروهی 0/197 1/69 71/44±13/2071/26±13/06 73/06±21/6277/00±12/34 پیشآزمونآپس زمون توده بدن (کیلوگرم) 0/481 -0/914 t درونگروهی 0/603 0/51 29/70±4/17 29/13±4/41 1/386 29/57±2/77 28/97±3/39 1/211 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JSB_Volume 8_Issue 3_Pages 381-392-1

سایت منبع متغیر گروه ها میانگین و انحراف معیارF درجه آزادی سطح معنا داری2/14±95/00 فلوره2/95±96/50 اپهقد نشسته (سانتیمتر) 028/1بین درون گروهیگروهی 272 371/0 سابر25/95±34/2 4/396±183/50 فلوره9/433±186/90 اپه (طول سانتیدستمتر )ها 659/ بین گروهی 2 سابر Read more…