مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله JSB_Volume 8_Issue 3_Pages 323-339-1

0/69 25 0/72 درصد چربی0/92 25 -0/085 اکسیژن مصرفی بیشینه0/092 25 2/647 8-هیدروکسی 2-دزوکسی گوانزنین در جدول 3، میانگین و انحراف استاندارد مقدار پلاسمایی شاخص تخریب DNA (8-هیدرکسی 2-دزوکسی گوانزنین)، پیش و پس از پروتکل Read more…

By 92, ago