مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله JSB_Volume 8_Issue 3_Pages 323-339-1

0/69 25 0/72 درصد چربی0/92 25 -0/085 اکسیژن مصرفی بیشینه0/092 25 2/647 8-هیدروکسی 2-دزوکسی گوانزنین در جدول 3، میانگین و انحراف استاندارد مقدار پلاسمایی شاخص تخریب DNA (8-هیدرکسی 2-دزوکسی گوانزنین)، پیش و پس از پروتکل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JSB_Volume 8_Issue 3_Pages 381-392-1

سایت منبع متغیر گروه ها میانگین و انحراف معیارF درجه آزادی سطح معنا داری2/14±95/00 فلوره2/95±96/50 اپهقد نشسته (سانتیمتر) 028/1بین درون گروهیگروهی 272 371/0 سابر25/95±34/2 4/396±183/50 فلوره9/433±186/90 اپه (طول سانتیدستمتر )ها 659/ بین گروهی 2 سابر Read more…

By 92, ago