مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JSB_Volume 8_Issue 3_Pages 411-425-1

سایت منبع متغیر آماره گروه امعیار±نحرافمیانگین امعیار±نحراف میانگین بین F گروهی بین P گروهی 0/197 1/69 71/44±13/2071/26±13/06 73/06±21/6277/00±12/34 پیشآزمونآپس زمون توده بدن (کیلوگرم) 0/481 -0/914 t درونگروهی 0/603 0/51 29/70±4/17 29/13±4/41 1/386 29/57±2/77 28/97±3/39 1/211 Read more…

By 92, ago