زمان فعالیت: 2 دقیقه و 30ثانیه
تعداد تکرارها: 3 تعداد ستها: 2 هفته نهم
و دهم


شدت:50% ضربان قلب بیشینه
زمان فعالیت: 45 دقیقه شدت استراحت: 40-
35%ضربان قلب بیشینه زمان استراحت : 9 دقیقه شدت فعالیت: 85% ضربانقلب بیشینه
زمان فعالیت: 3 دقیقه تعداد تکرارها: 4 تعداد ستها: 2 هفته
یازدهم و دوازهم

شدت:50% ضربان قلب بیشینه
زمان فعالیت:50 دقیقه شدت استراحت:45-
40%ضربان قلب بیشینه زمان استراحت: 10دقیقه و
30 ثانیه شدت فعالیت: 90% ضربانقلب بیشینه
زمان فعالیت: 3 دقیقه و 30 ثانیه
تعداد تکرارها: 4 تعداد ستها:2 هفته
سیزدهم وچهاردهم

– شدت: 55% ضربان قلببیشینه
زمان فعالیت:50 دقیقه شدت استراحت: 45-40%ضربان قلب بیشینه زمان: 12 دقیقه شدت فعالیت: 90% ضربانقلب بیشینه
زمان فعالیت: 4 دقیقه
تعداد تکرارها: 5 تعداد ستها: 2 هفته
پانزدهم و شانزدهم
روش های اندازه گیری متغیرهای خونی
خون گیری پس از 12 ساعت ناشتایی در مرحله پیش آزمون و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین در مرحله پس آزمون، در شرایط آزمایشگاهی، انجام گرفت. نمونه گیری در ساعت معینی از روز انجام گرفت تا سطح رزیستین سرم متأثر از نوسانات شبانهروزی آن تغییر نکند. نمونه های خونی به منظور جداسازی پلاسما به مدت 15 دقیقه با سرعت 3000 دور در دقیقه سانتریفیوژ شده و در دمای 20 – درجه سانتی گراد منجمد و برای آنالیزهای بعدی ذخیره شدند. آنالیز بیوشیمیایی و سنجش مقادیر سرمی رزیستین به روش Elisa و با استفاده از کیت تجاری باستر ساخت آمریکا انجام گرفت و برای سنجش گلوکز ناشتا از دستگاه گلوکومتر و برای اندازه گیری انسولین از کیت دیوپلاس استفاده شد و مقاومت به انسولین با استفاده از فرمول ذیل محاسبه شد:
HOMA-IR = انسولین ناشتا (μU/mL) × گلوکز ناشتا (mmol/L)/22/5

تعیین درصد چربی بدن و اندازه گیری محیط بدن
چربی زیرپوستی آزمودنی ها با استفاده از کالیپر در سه نقطه سهسر بازو، شکم و فوقخاصره، در سمت راست بدن و پس از جایگذاری در معادله عمومی جکسون و پولاک برای تعیین درصد چربی در زنان، محاسبه شد. اندازه گیری محیط کمر و لگن براساس روش ارائهشده توسط انجمن ملی سلامت انجام گرفت. قد با متر و وزن با ترازو اندازه گیری شد.

روش آماری
ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نحوه توزیع دادهها بررسی شد. سپس با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها ، از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور بررسی تفاوت بین گروهها (کنترل، تمرین هوازی با شدت متوسط و تمرین اینتروال با شدت بالا) در مقادیر متغیرهای مورد نظر استفاده شد. در صورت معنا داری تفاوت بین گروهی با توجه به اینکه تعداد آزمودنیها در گروهها یکسان است، از آزمون تعقیبی بانفرنس استفاده شد. همچنین برای بررسی تفاوت درون گروهی از آزمون تی زوجی یا وابسته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تحت ویندوز و در سطح 05/0 <α انجام گرفت.

یافته های پژوهش
الف) مقایسه دو نوع تمرین هوازی با شدت بالا و شدت متوسط بر سطح رزیستین سرمی
براساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه تغییرات رزیستین سه گروه از لحاظ آماری معنا دار نیست.
نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که در گروه تمرین تناوبی با شدت بالا و گروه تمرین استقامتی با شدت متوسط رزیستین تغییر معنا دار داشته و کاهش یافته است (05/0<P) و در گروه کنترل رزیستین تغییر معنا داری نداشته است (05/0>P) (جدول های 3،2 و نمودار 1).

نمودار 1. تغییرات رزیستین (ng/ml) آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون علامت * نشان دهنده اختلاف معنادار نسبت به پیش آزمون است

ب) مقایسه دو نوع تمرین هوازی با شدت بالا و شدت متوسط بر مقادیر انسولین
براساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه تغییرات انسولین سه گروه از لحاظ آماری معنا دار است، که نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین تغییرات انسولین در گروه کنترل با تمرین با شدت بالا (٠٠٠١/٠=P) و گروه تمرین با شدت بالا با گروه استقامتی متوسط (۴٠/٠=P) از لحاظ آماری تفاوت معنا داری وجود دارد، اما در گروه کنترل با گروه شدت متوسط (١٣/٠=P) تفاوت معنا داری وجود ندارد. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که در گروه تمرین با شدت بالا انسولین کاھش معنا دار داشته است (۵٠/٠<P)، اما در گروه تمرین ھوازی با شدت متوسط و گروه کنترل تغییر معنا داری نداشته است (۵٠/٠>P (جدول٢).
ج) مقایسه دو نوع تمرین هوازی با شدت بالا و شدت متوسط بر مقاومت به انسولین
براساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه تغییرات مقاومت به انسولین سه گروه از لحاظ آماری معنا دار است. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین تغییرات انسولین در گروه کنترل با تمرین با شدت بالا (٠٠١/٠=P) و گروه کنترل با گروه شدت متوسط (٠٢/٠=P) از لحاظ آماری تفاوت معنا داری وجود دارد. اما در گروه تمرین با شدت بالا با گروه شدت متوسط (۴٣/٠=P) تفاوت معنا داری وجود ندارد. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که در گروه تمرین با شدت بالا و در گروه تمرین ھوازی با شدت متوسط کاھش معنا داری داشته است (٠۵/٠<P)، اما گروه کنترل تغییر معنا داری نداشته است (٠۵/٠>P). (جدول ھای ٢ و ٣).
د) مقایسۀ دو نوع تمرین ھوازی با شدت بالا و شدت متوسط بر ترکیب بدنی
یافته های پژوهش نشان داد تغییرات وزن، BMI و درصد چربی در هر دو گروه تجربی از نظر آماری معنا دار است و کاهش یافته است (05/0<P)، اما تغییرات WHR در هر دو گروه تجربی از نظر آماری معنا دار نیست (05/0>P) (جدول 2).

جدول 2. میانگین± انحراف استاندارد مقادیر عددی رزیستین سرم، نیمرخ متابولیکی و ترکیبات بدن،
قبل و بعد از اجرای 16 هفته تمرین هوازی با شدت های مختلف
گروه تمرین تناوبی باگروه تمرین استقامتی
گروه کنترل
متغیر مرحله شدت بالا با شدت متوسط
رزیستین آپیش زمون 81/220±75/4307 50/300 ±14/4726 41/310±15/4425
60857-560712

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(ng/ml) آپس زمون 06/154±75/2903 33/271±86/3501 74/261±4437 انسولین آپیش زمون 00/14±83/30 55/5±95/22 55/9±75/28 (mU/liter) آپس زمون 85/4 ±95/11 80/5±68/15 09/10±50/30مقاومت آپیش زمون 61/7±81/12 52/4±49/10 26/4±47/11 انسولینی آپس زمون 81/1 ±65/3 31/1±76/4 72/4±55/12
گلوکز آپیش زمون 70/41±12/162 42/36±00/179 32/29±12/162
(mg/dl) آپس زمون 45/17±38/119 05/38 ± 75/130 42/35±37/167وزن آپیش زمون 96/9±87/71 1/10±00/75 32/16±93/76
(کیلوگرم) آپس زمون 00/ 10±00/70 69/9±87/72 43/17±75/77
ادامه جدول 2. میانگین± انحراف استاندارد مقادیر عددی رزیستین سرم، نیمرخ متابولیکی و ترکیبات بدن، قبل و بعد از اجرای 16 هفته تمرین هوازی با شدت های مختلف
60857-6479

متغیر مرحلهگروه تمرین تناوبی باگروه تمرین استقامتی گروه کنترل
شدت بالا با شدت متوسط
BMI آپیش زمون 11/3±42/29 90/3±33/30 94/4±84/30
(کیلوگرم بر متر مربع) آپس زمون 25/3±74/28 73/3±48/29 34/5±15/31 دور کمر آپیش زمون 74/ 5±06/97 88/3±38/103 37/13±75/105 (سانتی متر) آپس زمون 80/ 6±94 06/4±62/98 49/13±88/105 دور باسن آپیش زمون 65/4±12/108 50/4 ±00/109 98/7±12/109
60857-1103425


پاسخ دهید