متغیر گروه ها میانگین و انحراف معیارF درجه آزادی سطح معنا داری
2/14±95/00 فلوره
2/95±96/50 اپه
قد نشسته (سانتیمتر) 028/1بین درون گروهیگروهی 272 371/0 سابر25/95±34/2

4/396±183/50 فلوره
9/433±186/90 اپه
(طول سانتیدستمتر )ها 659/ بین گروهی 2 سابر 65/184±281/5 درون گروهی 27 526/0

6/479±16/78 فلوره
5/815±17/88 اپه
میزان چربی(درصد)سابر42/15±476/6 387/0 بین درونگروهیگروهی 272 683/0

1/717±21/80 فلوره
2/542±23/73 اپه
شاخص توده بدن 33/1 بین گروهی 272
(متر مکعب)سابر57/22± درون گروهی 280/0
3/437

8/433±40/30 فلوره
2/300±34/80 اپه
توان ازای هر هوازیک (دقیقه) میلییلوگرم لیتردر به سابر90/35±767/2 023/3 بین درونگروهیگروهی 272 065/0
0/189±4/99 فلوره
0/283±5/26 اپه

ادامه جدول 2. آنالیز واریانس یکطرفه بهمنظور مقایسه ویژگیهای آنتروپومتریکی، فاکتورهای آمادگی جسمانی در شمشیربازان با اسلحههای متفاوت
متغیر گروه ها میانگین و انحراف معیارF درجه آزادیسطح معنا داری فلوره31/12±937/2
109625-356040

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

توان بیهوازیوات ( وینگیت) اپهسابر1886//1412±±748/1 79/1 بین درون گروهیگروهی 2 185/0
27
1/945
نیروی عضلانی (پرش فلوره 926/17±30/247
طول) سانتی متر اپهسابر 1040//224232±±132/19 039/4 بین درون گروهیگروهی 272 029/0
18/412
نیروی عضلانی (قدرت فلوره 30/55± 800/6
پنجه) اپه 40/ 52± 553/8 97/1 بین گروهی 2 158/0
چابکی 9× 4 متر ثانیه فلوره 541/8± 35529/0
اپهسابر 621657//88±± 34542/0 298/0 بین درون گروهیگروهی 272 745/0
0/33141
انعطاف پذیری (ران) فلوره 280/0± 184/0
اپهسابر 461/00516/±± 154/0 310/7 بین درون گروهیگروهی 272 003/0
0/068
عکس العمل (دیداری) سابرفلوره 60/40/411440±±180/769/11770 218/0 بین درون گروهیگروهی 2 805/0
27


پاسخ دهید