متغیر آماره گروه امعیار±نحرافمیانگین امعیار±نحراف میانگین بین F گروهی بین P گروهی

0/197
1/69 71/44±13/20
71/26±13/06 73/06±21/62
77/00±12/34 پیشآزمون
آپس زمون
توده بدن (کیلوگرم)
0/481 -0/914 t درونگروهی

0/603
0/51 29/70±4/17
29/13±4/41
1/386 29/57±2/77
28/97±3/39
1/211 پیشآزمون
آپس زمون t درونگروهی شاخص توده بدن
(BMI)
(کیلوگرم/مترمربع)
43/92±2/49 42/64±2/23 پیشآزمون درصد چربی(%BF)
041/0٭ 2/60 42/64±4/95 †40/14±4/34 آپس زمون 0/911 1/042 t درونگروهی 0/838
0/17 1/01±0/018
0/98±0/070 1/01±0/13 0/93±0/06 پیشآزمون
آپس زمون محیط دور کمر به باسن (WHR)
1/107 1/455 t درونگروهی 03/0٭ 3/71
31/12±5/33
33/18±6/83
-0/23 32/54±7/3
†41/44±6/09
3/12 پیشآزمون
آپس زمون t درونگروهی حداکثر اکسیژن مصرفی
(میلی لیتر/کیلوگرم/ دقیقه)
ادامه جدول 1. تغییرات ویژگیهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنیها در دو گروه در مرحله
پیش آزمون و پسآزمون
HIT کنترل
75335-229149

متغیر آماره گروه امعیار±نحرافمیانگین امعیار±نحراف میانگین بین F گروهی بینP گروهی

0/75

0/15
134/89±12/12
135/11±1/01
0/911 133/25±10/67
122/02±11/84
2/32 پیشآزمون

آپس زمون t درونگروهی فشارخون سیستولیک(میلیمتر جیوه)

0/12
1/2 85/92±3/12
86/03±2/89
-0/447 85/45±4/60
83/25/±3/30
2/058 پیشآزمون

آپس زمون t درونگروهی فشار خون دیاستولی(میلیمتر جیوه)

†: تفاوت قبل و بعد در یک گروه (05/0<P)
٭: تفاوت بین دو گروه (01/0<P٭٭ ، 05/0<P٭)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 2. مقایسه تغییرهای درون گروهی و بین گروهی در دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
HIT کنترلآماره

F

P

آماره


پاسخ دهید