مرحله

سرعت

دقیقه15 vVO2max %60
vVO2max نصف زمان آزمون Tlim هر آزمودنی
50%vVO2max نصف زمان آزمون Tlim هر آزمودنی
698754-5736

مرحله 2 و 3 در دو هفته ابتدایی پژوهش سه بار و پس از آن پنج بار تکرار شد

برنامه تمرین قدرتی
ورزشکاران در هر جلسه تمرین به مدت 45 دقیقه تمرینات قدرتی توصیه شده با برنامه تمرینی مشخص، انجام دادند. برنامه تمرینی براساس اصل رعایت اضافه بار به شرح ذیل تنظیم شد. آزمودنی ها ملزم بودند که در هفته اول سه ست با 12-10 تکرار از هر حرکت تمرینی، هفته دوم سه ست با 10 -8 تکرار از هر حرکت تمرینی، هفته سوم، سه ست با تکرارهای بین 8 -6 تکرار از هر حرکت تمرینی و هفته های چهارم و پنجم سه ست با 5-3 تکرار از هر حرکت انجام دهند. مقدار بارگیری وزنه ها در هفته ابتدایی معادل 70 درصد، هفته دوم 75 درصد، هفته سوم 80 درصد و هفتههای چهارم و پنجم 85 درصد از RM1 بود. برنامه تمرینی به صورت یک روز در میان انجام میگرفت. برنامه تمامی آزمودنی ها در کاهش ست ها و افزایش قدرت یکسان بود. ورزشکاران هفته ای سه جلسه تمرین را در سالن ورزشی انجام دادند. در مورد تمرین قدرتی در این سه روز، هر روز متعلق به تمرین گروه خاص عضلانی از بدن بود، به این ترتیب که روز اول تمرینات عضلات سینه، سرشانه و پشت بازو انجام میگرفت. روز دوم تمرینات مربوط به عضلات پا و روز سوم تمرینات مربوط به عضلات پشت و جلوبازو انجام میگرفت. تمرینات قدرتی در روز اول شامل نه حرکت و در روز دوم شامل شش حرکت و در روز سوم شامل شش حرکت بود. جدول 3 خلاصه ای از برنامه تمرینی است.
جدول 3. خلاصه برنامه تمرینی قدرتی

پرس سینه، پرس بالاسینه، پرس سرشانه دمبل، نشراز جلو دمبل، کراس اور کابل، فقسه پروانه، پرس سینه دمبل، پشت بازو دمبل تک به پشت، نشر از جانب روزهای تمرین
روز اول:سینه،سرشانه،پشت بازو (9 تمرین)
اسکات، ساق پا ایستاده، جلوپا، پشت پا، پرس پا، لانچ دمبل روز دوم:پاها (6تمرین)
سیمکش از جلو، زیر بغل دمبل تک خم، قایقی، جلوبازو چکشی، شراگ دمبل، جلوبازو دمبل روز سوم:پشت،جلوبازو (7تمرین)
برنامه تمرین ترکیبی
تفاوت تمرین بین دو گروه استقامتی-قدرتی و قدرتی-استقامتی تنها در نوبت انجام این تمرینات بود. گروه استقامتی-قدرتی در ابتدا به انجام تمرینات استقامتی می پرداخت و پس از چند دقیقه استراحت (حدود 5 دقیقه (30)) به انجام تمرینات قدرتی مشغول میشد. اما گروه قدرتی-استقامتی ابتدا میبایست تمرینات قدرتی را انجام میداد و پس از آن به انجام تمرینات استقامتی می پرداخت.

روش های آماری
اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه 16 تجزیه وتحلیل شد. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای توصیف داده ها از شاخص های مناسب مانند میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی ابتدا از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها و از آزمون لون به منظور بررسی متجانس بودن واریانس داده ها استفاده شد. سپس برای تجزیه وتحلیل داده ها در بین گروه ها از آزمون آنوای یکسویه و برای مطالعه معنا داری بین دو گروه از آزمون شفه استفاده شد. برای بررسی تغییرات درون گروهی درون گروهها نیز از آزمون مقایسه میانگین زوجی بهره گرفته شد. سطح معنا دار بودن فرضیه ها 05/0= α در نظر گرفته شد.

نتایج و یافته های پژوهش
نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که دادهها دارای توزیع طبیعی اند (05/0 >p). همچنین نتایج آزمون لون در زمینه اختلاف داده های پیش و پس آزمون نشان داد که واریانس داده ها متجانس اند (05/0 >P). بنابراین در این پژوهش از آمار پارامتریک استفاده شد. همچنین داده های به دست آمده از آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون در بین گروه ها با استفاده از آنوا یکسویه بررسی شد و بین سه گروه تمرینی در مورد متغیر شاخص توده بدن (184/0=F و 833/0=P)، درصد چربی بدن (441/1=F و 254/0=F=1/061) VO2max ،(P و 941/0=P) و F=1/98) Tlim و 158/0=P) اختلاف معنا داری مشاهده نشد. جدول های 4 و 5 مقادیر به دستآمده از ترکیب بدنی و توان هوازی آزمودنی ها را در اندازه گیری های پیشآزمون و پس آزمون و همچنین نتایج آماری مربوط به تغییرات این متغیرها را از پیش آزمون تا پس آزمون نشان می دهد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 1. میزان شاخص توده بدن (الف)درصد چربی بدن (ب)زمان واماندگی (ج) و حداکثر اکسیژن
مصرفی (د) آزمودنی ها را در دو مرحله پیش و پس آزمون نمایش می دهد.

جدول 4. مقادیر مربوط به شاخص توده بدن و درصد چربی بدن آزمودنی ها در پیش و پس آزمون
مقدار p t پسآزمون میانگین±انحراف معیار پیشآزمون
میانگین±انحرافمعیار گروه متغیر
0/000
0/000
0/223 9/939
6/866
– 1/309 26/39 ± 2/81**
27/04 ± 2/21**
27/93 ± 4/21 27/04 ± 2/8
27/5 ± 2/06
27/89 ± 4/17 استقامتی-قدرتی

قدرتی-استقامتیشاهد شاخص توده بدن
0/001
0/009
0/108 5/116
3/29
-1/784 17/97 ± 4/54**
19/81 ± 4/3*
24/1 ± 6/37* 20/47 ± 4/05 20/97 ± 3/95
23/8 ± 6/14 استقامتی-قدرتی قدرتی-استقامتی شاهد درصد چربی بدن
*نشانه معنا داری 01/0 <P و ** نشانه معنا داری 001/0 <P
مقدار p t پس آزمون میانگین±انحراف معیار پیش آزمون
میانگین±انحراف معیار گروه متغیر
0/000
0/000
0/000 10/491
11/825
14/455 186/6 ± 50/82**
130/81 ± 34/98**
103/77 ± 22/7** 130/1 ± 39/22
106/4 ± 28/45
± 23/19 استقامتی-قدرتیقدرتی-استقامتیشاهد زمان واماندگی
(ثانیه)
0/001
0/000
0/814 5/238
7/6
0/242 56/68 ± 4/04**
56/61 ± 2/93**
55/27 ± 2/12 55/19 ± 4/13
55/64 ± 2/81
55/25 ± 2/08 استقامتی-قدرتی قدرتی-استقامتی شاهد حداکثر اکسیژن
مصرفی (میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه)
جدول 5. مقادیر مربوط به توان هوازی و زمان واماندگی آزمودنی ها در پیش و پس آزمون
*نشانه معنا داری 01/0 <P و ** نشانه معنا داری 001/0 <P

تمامی مقادیر شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و زمان واماندگی اختلاف معناداری را در پسآزمون در مقایسه با پیش آزمون در گروه های تمرینی به همراه داشتند (01/0 <P) (جدول های 4 و 5). میزان اختلاف کاهش درصد چربی بدن در گروه استقامتی-قدرتی بهطور معنا داری بیشتر از گروه قدرتی-استقامتی بود (029/0 =P). همچنین میزان افزایش زمان واماندگی در گروه استقامتی-قدرتی به طور معنا داری بیشتر از گروه قدرتی-استقامتی بود (001/0 =P).
در مورد میزان کاهش شاخص توده بدنی و افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی بین دو گروه اختلاف معناداری وجود نداشت (05/0 >P)(جدول 6).

جدول 6. نتایج آماری مربوط به تفاوت های موجود بین سه گروه در هر یک از متغیرهای مورد مطالعه
براساس آزمون تعقیبی شفه
متغیر تفاوت بین گروهی مقدار p
استقامتی-قدرتی قدرتی-استقامتی 079/0
-11416-313733


پاسخ دهید