جدول 1. آمارههای گرایش مرکزی و پراکندگی سن و شاخصهای تن سنجی آزمودنیها (10 تن) شاخص آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی
0/9 2/87 20/4 سن (سال)
1/73 5/49 176 قد ( سانتیمتر)
1/73 8/61 65/93 وزن (کیلوگرم)
میانگین انحراف معیار خطای معیار میانگین
0/94 2/98 31/2 توده عضلانی اسکلتی (کیلوگرم)
0/94 2/98 21/36 نمایه توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)
1/46 4/63 10/37 چربی بدن (درصد)
-30404-6230

فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت بر لاکتات خون مردان جوان اثر داشت که این اثر بـه ویـژه در وهله دوم یعنی بلافاصله پس از فعالیت ورزشی معنادار بود (05/0<P)؛ بـدین معنـا کـه هـر دو تمـرینافزایش معناداری در لاکتات بلافاصله پس از فعالیت ورزشی نسبت به دو وهله دیگر ایجاد کرده بودند.
هرچند افزایش لاکتات در گروه با محدودیت (تمرین کاتسو) بیشتر از گروه دیگر بود، این افزایش بین دو گروه معنادار نبود (05/0>P) (جدول 2 و نمودار 1). در خصوص اثر تعاملی متغیر لاکتات به طور کلی هرچند نتایج معنادار نبود (073/0 = P)، یافته های دقیق تر (تحلیل واریانس یکراهه) بین گروه های تجربی نتایج بیانگر آن بود که بین لاکتات مرحله اول گروه بدون محدودیت و لاکتات مرحله دوم (بلافاصله پس از فعالیت ورزشی) گروه تمرین کاتسو تفاوت معناداری وجود داشت (47/8 – تا 37/15 – = CI؛ 24/1 ± 92/11 – )؛ بدین معنا که تمرین کاتسو توانسته بود به نسبت مرحله اول گروه بدون محدودیت، افزایش معناداری در لاکتات خون ایجاد کند. با این حال، این تفاوت بین مرحله اول گروه بدون محدودیت و لاکتات مرحله سوم (15 دقیقه پس از فعالیت ورزشی) گروه تمرین کاتسو معنادار نبود (05/0> P). در خصوص لاکتات مرحله اول گروه با محدودیت (کاتسو) و لاکتات مرحله دوم گروه بدون محدودیت، نتایج بیانگر وجود تفاوت معناداری بود (9/9 – تا 0/14 – = CI؛ 75/0 ± 95/11 – ) بدین معنا که تمرین مقاومتی بدون محدودیت توانسته بود به نسبت مرحله اول گروه تمرین کاتسو، افزایش معناداری در لاکتات خون ایجاد کند. در خصوص لاکتات مرحله اول گروه با محدودیت (کاتسو) و لاکتات مرحله سوم گروه بدون محدودیت، نتایج بیانگر وجود تفاوت معناداری بود (76/0- تا
1/5 – = CI؛ 77/0 ± 92/2 – ) بدین معنا که تمرین مقاومتی بدون محدودیت توانسته بود به نسبت مرحله دوم گروه تمرین کاتسو، 15 دقیقه پس از فعالیت ورزشی افزایش معناداری در لاکتات خون ایجاد کند. در خصوص لاکتات مرحله دوم گروه بدون محدودیت و لاکتات مرحله سوم گروه با محدودیت، نتایج بیانگر وجود تفاوت معناداری بود (14/11 تا 76/5 = CI؛ 96/0 ± 45/8 )، بدین معنا که تمرین مقاومتی بدون محدودیت توانسته بود به نسبت مرحله سوم گروه تمرین کاتسو (15 دقیقه پس از فعالیت ورزشی)، افزایش معناداری در لاکتات خون (مرحله دوم) ایجاد کند. همچنین، در مورد لاکتات مرحله دوم گروه با محدودیت و لاکتات مرحله سوم گروه بدون محدودیت، نتایج بیانگر وجود تفاوت معناداری بود (16/14 تا 7/6 = CI؛ 34/1 ± 43/10 )، بدین معنا که تمرین مقاومتی با محدودیت (کاتسو) توانسته بود به نسبت مرحله سوم گروه بدون محدودیت (15 دقیقه پس از فعالیت ورزشی)، افزایش معناداری در لاکتات خون (مرحله دوم) ایجاد کند.
جدول 2. مقایسه تغییرات درونگروهی میانگینهای سطوح لاکتات، hGH و IGF-1 در تمرین کاتسو (10 آزمودنی) و فعالیت ورزشی مقاومتی بدون محدودیت در جریان (10 آزمودنی) خون طی وهله های سه گانه

* داده های جدول بر مبنای تفاوت میانگین های گروه هاست. †: تفاوت درون گروهی در 05/0< P و ††: تفاوت بینگروهی در
05/0< P و # اثر تعاملی (عامل × گروه) در 05/0< P.
0
5
10
15
20
25
آزمون

پیش
آزمون

از

پس

بلافاصله
15

آزمون

از

پس

دقیقه
محدودیت

بدون

فعالیت
کاتسو

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقاومتی

تمرین
سطح

خون

لاکتات
)
میلیگرم
/

دسی
لیتر
(

††

††

0

5

10


پاسخ دهید